Zostań naszym pacjentem

Otaczamy opieką każdego pacjenta który w naszym Centrum dokonał wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poprzez złożenie stosownej deklaracji. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo poniżej.

Zostań naszym Pacjentem:

1. Zapraszamy do rejestracji Lubimed.pl z dowodem osobistym (adres oraz godziny pracy naszego Centrum można znaleźć poniżej). Przy pomocy rejestratorki medycznej zostaną uzupełnione stosowne dokumenty. Czas rejestracji deklaracji to ok 10 min.

2. Przesłanie deklaracji przez Internetowe Konto Pacjenta 

Oświadczenie o upoważnieniu osób trzecich do działania w imieniu pacjenta czyli do odbioru dokumentacji medycznej i uzyskaniu informacji o stanie zdrowia można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i dostarczyć do naszej przychodni. Druk do pobrania znajduje się na dole strony.

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

 

Jak zapisać noworodka?

Noworodki, bez nadanego numeru PESEL, mogą być zgłaszane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 3 miesiąca życia, należy uzupełnić deklarację wyboru przez naniesienie tego numeru na złożonej wcześniej deklaracji.

Najczęściej zadawane pytania

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Rodzinne Centrum Medyczne LUBIMED.PL oferuje bezpłatną opiekę Lekarzy Rodzinnych, Pielęgniarek oraz Położnych Podstawowej Opeki Zdrowotnej (POZ). Każda osoba ubezpieczona w NFZ dwa razy do roku może bezpłatnie dokonać zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Jeśli jednak pacjent dokona takiej zmiany po raz trzeci w danym roku, wówczas będzie zobowiązany wnieść na rachunek Oddziału NFZ opłatę w wysokości 80 zł. Z opłaty tej zwolnione są osoby, które musiały dokonać zmiany z przyczyn od nich niezależnych, np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub zaprzestaniem udzielania świadczeń przez wybranego wcześniej pracownika służby zdrowia.

Czy muszę wypisać się od mojego dotychczasowego lekarza rodzinnego?

Nie. Złożenie deklaracji wyboru w LUBIMED.PL będzie oznaczało automatyczną rezygnację z opieki lekarza rodzinnego w poprzedniej placówce. Należy pamiętać jednak o przekazaniu przed pierwszą wizytą u naszego lekarza swojej dokumentacji medycznej. Na wniosek ubezpieczonego poprzednia placówka jest zobowiązana do wydania mu kopii jego dokumentacji medycznej. Pacjent ponosi koszty wykonania kopii lub kserokopii dokumentacji medycznej.

Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej?

Wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru, której wzór określa zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 12 czerwca 2018r. W większości przypadków deklarację wyboru składa się w imieniu własnym. Wyjątek stanowią niepełnoletnie dzieci oraz osoby, dla których ustanowiony został opiekun. W ich imieniu deklarację mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni. W deklaracji wyboru pacjent musi podać swoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Ponadto, w deklaracji określa się, który raz w danym roku dokonywany jest wybór.


Wraz z wypełnioną deklaracją wyboru pacjent powinien przedstawić do wglądu aktualny dokument poświadczający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Czy mogę korzystać tylko z porad lekarza rodzinnego, którego nazwisko wskazałem w deklaracji?

Nie – składając deklarację do jednego z lekarzy rodzinnych pracujących w LUBIMED.PL możliwe będzie korzystanie z porad wszystkich zatrudnionych u nas lekarzy rodzinnych i pediatrów

Czy należy wybrać lekarza w miejscu zamieszkania?

Nie ma takiego obowiązku. Przy wyborze lekarza, pielęgniarki czy położnej nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent może więc zapisać się do dowolnej placówki służby zdrowia, a to oznacza, że może leczyć się również poza miejscem swojego zamieszkania.

Pliki do pobrania