Polityka prywatności i Polityka cookies

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin.

 

2. Czy w RCM Lubimed.pl został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Inspektorem danych osobowych został powołany dane kontaktowe to: inspektorochronydanych@lubimed.pl

 

3. W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot leczniczy w celu:

 • Zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

 • Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty (osobiście, telefonicznie, rejestracja online) na stanowiskach rejestracji czy w gabinetach lekarskich.

 • Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia, przechowywania Twojej dokumentacji medycznej.

 • Realizujemy Twoje prawa jako prawa naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

 • Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adres mailowy, aby np. potwierdzić bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformow o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, recepty zaocznej, weryfikacji adresu mailowego w celu przekazywania Twojej dokumentacji medycznej.

 • Podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania.

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako przedsiębiorcą w celu:

 • Realizacji naszego prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów.

 • Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • Jako Administrator Twoich danych osobowych musimy zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna,

 

4. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 • Uprawnione organy administracyjne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 • Osoby upoważnione przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta,

 • Osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

 • Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Podmiot w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne)

 • Dostawcy usług zaopatrujących RCM Lubimed.pl w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług IT, firmom kurierskim i pocztowym),

   

5. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych krajów lub organizacji międzynarodowych?

Twoje dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do innych krajów czy organizacji międzynarodowych.

 

6. Przez jaki okres Twoje dane osobowe będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

7. Czy Twoje dane są profilowane?

Dane osobowe mogą być profilowane, przy czym profilowanie odbywa się wyłącznie w celach ochrony życia i zdrowia np. programy profilaktyczne w ramach świadczeń gwarantowanych w POZ.

 

8. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu, odbywa się to na zasadzie dobrowolności –jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas wiadomości o odwołanej wizycie.

 

9. Jakie są Twoje prawa?

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

 • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej