Dokumentacja medyczna

 

Przekazanie karty szczepień do innego świadczeniodawcy

Przekazanie karty szczepień odbywa się w ciągu 14 dni od zweryfikowania przez NFZ deklaracji uznanych i wprowadzenia zmian w naszym systemie medycznym zazwyczaj ok 10 - go każdego miesiąca.

Kopia dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek (pobierz) pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby upoważnionej na podstawie weryfikacji dokumentu tożsamości. 

Osobą upoważnioną jest osoba legitymująca się upoważnieniem notarialnym lub osoba wskazana przez pacjenta w oświadczeniu wypełnionym osobiście w Rejestracji RCM LUBIMED.PL.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych I danych medycznych, inne rodzaje upoważnienia nie będą honorowane, z uwagi na brak możliwości weryfikacji ich autentyczności.

Wniosek należy złożyć osobiście w rejestracji  RCM LUBIMED.PL lub przesłać na adres mailowy rejestracja@lubimed.pl.

Termin odbioru dokumentacji ustalany jest podczas składania wniosku, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych. 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest zgodnie z informacjami umieszczonymi we wniosku.

Opłata za wydanie kopii dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 28 Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. O prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta – „Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt. 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (art. 28 ust. 1)”.