COVID 19 - Pytania pacjentów!!!

Seniorzy

Seniorzy są szczególnie narażeni w przypadku zakażenia koronawirusem. Ogranicza się możliwość przemieszczanie seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia.

Wyjątkiem są sytuacje związane z:

- wykonywaniem czynności zawodowych,

- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,

- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

 

 Uruchomiono specjalną infolinię przeznaczoną dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.  

 

Dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia nie mogą samodzielnie się przemieszczać.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia może przemieszczać się tylko z rodzicem lub opiekunem. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

 

Kto może skierować mnie na test w kierunku COVID-19? Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady może wystawić zlecenie testu na obecność koronawirusa.

 

Gdzie mogę zrobić test? Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta  (podać link do strony ).

 

Jak przygotować się do testu? Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków,
 • nie pij,
 • nie żuj gumy,
 • nie płucz jamy ustnej i nosa,
 • nie myj zębów,
 • nie przyjmuj leków,
 • nie pal papierosów.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający. Gdzie znajdę informację o wyniku testu? Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.   Co oznacza wynik testu? Jeśli wynik twojego badania na obecność koronawirusa jest już dostępny, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

 • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny;
 • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, powinieneś poddać się izolacji w warunkach domowych, chyba, że lekarz skieruje cię do izolatorium lub do szpitala. Osoby, które miały z tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
 • niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania;
 • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24–48 h.

Jeśli twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone. Wykonaj test w ciągu 24–48 h, przy czym wcześniej poproś lekarza POZ o nowe skierowanie na badanie. Czy mogę wynik odebrać osobiście w punkcie pobrań? Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników. Są one udostępnione na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Informację otrzymasz również od swojej placówki POZ.   Mam pozytywny test na koronawirusa. Co dalej? Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu, powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z Inspekcji Sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

 

Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę dzwoniąc na nr 112.

 

Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

 

Czy lekarz POZ zlecając mi test, automatycznie wysyła mnie na kwarantannę? Kwarantanna jest nałożona przez lekarza POZ. Rozpoczyna się dzień po zleceniu wykonania testu na obecność COVID-19. Kwarantanna trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmieni się na izolację domową. Jeśli otrzymasz negatywny wynik testu, nie musisz przebywać już na kwarantannie, zostaje ona automatycznie anulowana. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

 

Otrzymałem skierowanie na test, ale mogę go zrobić za kilka dni. Co w tym czasie mam robić? Czy obowiązuje mnie kwarantanna? Kwarantanna jest nałożona przez lekarza POZ. Rozpoczyna się dzień po zleceniu wykonania testu na obecność COVID-19. Kwarantanna trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmieni się na izolację domową.

 

Czy muszę uzyskać zgodę sanepidu na opuszczenie kwarantanny w celu wykonania testu na koronawirusa? Osoba objęta kwarantanną nie musi obecnie uzyskiwać zgody sanepidu na opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny (ani informować o tym policji), jeżeli opuszczenie mieszkania ma na celu wykonanie testu.

 

Jak długo ważne jest skierowanie na test? Test powinien być wykonany jak najszybciej. Przepisy prawa nie określają terminu ważności skierowania. W związku z brakiem uregulowań powinna być tu zastosowana ogólna zasada, że jest ono ważne dopóki istnieją przesłanki, czyli pacjent ma objawy wskazujące na potrzebę wykonania testu oraz nie minął okres obowiązkowej kwarantanny.

 

Kto podlega obowiązkowej kwarantannie?

Obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:

1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,

 

2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni licząc od dnia następującego po kontakcie,

 

3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, któy automatycznie zwalnia z obywania obowiązkowej kwarantanny.

 

Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

 

4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) –

 1. I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
 2. II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dnia izolacji osoby zakażonej

Gdzie znajdę informację o wyniku testu?Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.  

 

Jaka jest różnica pomiędzy kwarantanną a izolacją? Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

 

Ile dni trwa izolacja szpitalna? W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

 

Jak mogę skontaktować się z sanepidem? Jeśli masz pytania dotyczące:
• kwarantanny
• dodatniego testu na koronawirus
• bliskiego kontaktu z osobą zakażoną
Wyślij zgłoszenie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (sprawdź jak możesz go założyć). W odpowiedzi skontaktuje się z tobą pracownik sanepidu. Zwykle dzieje się to w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, prosimy o cierpliwość.
Numerem do kontaktu do stacji sanitarno-epidemiologicznych jest infolinia +48 22 25 00 115.

 

Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa. Przebywam na izolacji domowej. W jej trakcie wystąpiły u mnie objawy koronawirusa, których wcześniej nie miałem. Ile dni potrwa izolacja? W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów (przy czym ostatnie 3 dni muszą być bez objawów infekcji).

 

Jak wygląda sytuacja osób, które przebywają w kwarantannie? Czy są jakieś kary za nieprzestrzeganie procedur? Policja w ramach patroli odwiedza te osoby, które są objęte kwarantanną, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane.

 

W kwarantannie przebywa osoba zdrowa, ale taka która miała styczność z osoba chorą i może zachorować  - w tym przypadku mandat do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł.

 

Natomiast w izolacji przebywa osoba chora – a więc taka, która wie że zakaża - w tym przypadku mandat do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł oraz odpowiedzialność karna, która w zależności o rozmiaru i skutków czynu może zakończyć się karą bezwzględnego pozbawienia wolności.

 

Nie możemy narażać zdrowia innych, nie możemy narażać zdrowia naszych rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym.

 

Czy mogę swobodnie wychodzić z domu, jeśli sanepid się ze mną nie skontaktował po kontakcie z osobą zakażoną? Jeżeli był to tzw. bliski kontakt z osobą, która ma potwierdzony pozytywny wynik testu na koronawirusa, należy pozostać w domu przez okres 10 dni. Wiążącą decyzję o kwarantannie podejmuje sanepid na podstawie wywiadu epidemiologicznego, przeprowadzonego z osobą zakażoną. Możesz zgłosić fakt kontaktu z osobą chorą na infolinii: 22 25 00 115 lub za pośrednictwem formularza lub wyślij zgłoszenie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. W odpowiedzi skontaktuje się z tobą pracownik sanepidu. Zwykle dzieje się to w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, prosimy o cierpliwość.

 

Co zrobić, kiedy otrzymałem pozytywny wynik testu na koronawirusa wykonany prywatnie? Jeśli badanie zostało wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni nie należy wychodzić z domu, a następnie umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

 

Osoba, z którą mieszkam jest na obowiązkowej kwarantannie. Czy ja również muszę iść na kwarantannę? Nie, jeśli nie miałeś bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie,  np.:
- członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą,
- rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

 

Miałem kontakt z osobą chorą. Przebywam na kwarantannie. Czy muszę wykonać test na koronawirusa? Jeżeli nie masz niepokojących objawów nie będziesz miał wykonywanego testu na koronawirusa. Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni.

Dodano dnia: ndz., 01-11-2020, 18:03